Το Δικηγορικό Γραφείο Campanale, κατά την ανάληψη μιας υπόθεσης, ιδιαίτερα εκείνων μεγάλου εύρους και πολυπλοκότητας, ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες, βάσει των αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας. Μερικές από αυτές αναφέρονται παρακάτω με σκοπό την ενίσχυση της πληροφόρησης του παρόντος iστότοπου:

  • η ανάληψη μιας υπόθεσης, προηγείται μιας προκαταρκτικής μελέτης που έχει ως στόχο να ενημερώσει τον πελάτη για τις νομικές πτυχές του ζητήματος, τις πιθανές λύσεις, τις προβλέψεις σχετικά με τη διάρκεια και τα έξοδα,
  • οι όροι της επαγγελματικής εργασίας θα συμφωνηθούν εγγράφως,

για παροχή εξωδικαστικών υπηρεσιών, μπορεί να συμφωνηθεί, με τον πελάτη, μια αμοιβή σε ωριαία βάση, βάσει της ελάχιστης αμοιβής που προβλέπεται από το νόμο, ανάλογα με την περίπτωση.