Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πεδίο που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως η σύσταση και η εκκαθάριση μιας εταιρείας στο εξωτερικό, η διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς μεταφορές, η είσπραξη απαιτήσεων τόσο εντός όσο και εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Eνωσης, η σύσταση Joint venture, η ανάπτυξη συμβατικών μέσων για την υποστήριξη της διεθνούς διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών, η συμμόρφωση με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία (antitrust).

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η εμπειρογνωμοσύνη του Δικηγορικού Γραφείου Campanale και σε θέματα διεθνούς φορολογικού δικαίου, για τα ζητήματα που αφορούν σε θέματα των τιμών μεταβίβασης (Transfer price), στην εξαγωγή των εμπορευμάτων που τελούν υπό αναστολή φόρου για λόγους επεξεργασίας και επαναπατρισμού, σε παροχές ενδοεταιρικών υπηρεσιών, στην απαλλαγή από τη διπλή φορολογία.