Η αυξανόμενη προσοχή του νομοθέτη και του νομικού συστήματος σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των κανόνων που αφορούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την αστική, ποινική διοικητική ευθύνη των εταιρικών οργάνων και της εταιρείας, ως εκ τούτου, απαιτεί εξειδικευμένη συνδρομή, ιδίως στα πλαίσια ελεγχουσών θυγατρικών και συγγενών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε διαφορετικά νομικά και φορολογικά συστήματα που επηρεάζουν την κερδοφορία μιας επένδυσης, τις αποδοχές και αμοιβές των εκπατρισμένων υπαλλήλων και επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν την διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε αυτόν τον κλάδο του Δικαίου, το Δικηγορικό Γραφείο Campanale, ασχολείται επίσης και με τις διάφορες πτυχές συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις: περιβαλλοντική πτυχή, εργατικό δίκαιο, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και εγκλήματα κατά της Δημόσιας Διοίκησης, αστικής και ποινικής ευθύνης τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για το Top management, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των μεγάλων χωρών του κόσμου.

Μια μεγάλη και πολυετής εμπειρία, δυνάμει και της προσωπικής εμπειρίας του ιδρυτή του σε θέση μέλους διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτών, και εποπτικών οργάνων, βάσει του Ν.Δ. 231/01, σε ιταλικές και ξένες επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων είναι εισηγμένες σε Stock Markets, έχει ως αποτέλεσμα, το Δικηγορικό Γραφείο Campanale να μπορεί να παράσχει νομική συνδρομή και συμβουλές, καθώς και πρακτική και λειτουργική συνδρομή, σχετικά με τις τυπικές προϋποθέσεις που ο Νομοθέτης προβλέπει στα χέρια των οργάνων διοίκησης, ελέγχου, εποπτείας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών γραμματείας για τις συνεδριάσεις των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου.