Μια από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης ήταν η σημαντική αύξηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των τραπεζικών λογαριασμών. Η εικόνα που προκύπτει είναι μπερδεμένη και απαιτεί την προσφυγή σε συμβουλές εμπειρογνωμόνων πριν την ανάληψη δεσμεύσεων, όπως για παράδειγμα, διαπραγμάτευση συγκεκριμένων τρόπων πληρωμής, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί των διεθνών επιχειρήσεων και μέσων εγγύησης της διασφάλισης της εκτέλεσης μιας σύμβασης ή μιας προμήθειας, καθώς και των όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την εξασφάλιση πιστώσεων,ή την διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων.

Η σύνταξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη των βιομηχανικών κινδύνων, την απώλεια κερδών, της προσωπικής ευθύνης των διευθυντών,της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πέρα από τη συνοπτική και ανεπαρκή διατύπωση των στάνταρ κειμένων που διατίθενται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι αναγκαία μια συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη ιδιαίτερη, την οποία η νομική ομάδα του Δικηγορικού Γραφείου Campanale, έχει αποκτήσει.