Η σωστή σύνταξη και διαπραγμάτευση μιας σύμβασης συνιστά ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα στον τομέα προληπτικής προστασίας και έτσι αποτελεί μια από τις καλύτερες επενδύσεις σε κάθε είδους επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτή η δραστηριότητα, η οποία λανθασμένα ανατίθεται σε διάφορους επαγγελματίες, θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας προσεκτικής ομαδικής εργασίας που θα συγκεντρώνει πολλαπλές νομικές δεξιότητες. Οι επαγγελματίες που αποτελούν το δυναμικό του Δικηγορικού Γραφείου Campanale, χάριν μιας παγιωμένης εμπειρίας σε διάφορα επιχειρησιακά πεδία, είναι σε θέση να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στις οποιεσδήποτε εμπορικές διαπραγματεύσεις και στην επιλογή της διατύπωσης συμβάσεων η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη.