Η παρουσίαση των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα δικηγορικά γραφεία σε ενδεχόμενους πελάτες αποτελεί μια πρόσφατη καινοτομία στην Ιταλία.

Αυτό έχει καταστεί δυνατό με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων.

Αυτή η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα μιας έντονης συζήτησης, που επισημοποιήθηκε ενώπιον της βουλής και της “Antitrust Authority”, προκειμένου να ενισχυθεί η καλύτερη ενημέρωση του πελάτη, σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών, όσον αφορά τους τομείς δραστηριοτήτων, τις ειδικότητες, το κόστος.

Το Δικηγορικό Γραφείο Campanale θέλει να αξιοποιήσει αυτή την εξέλιξη, προκειμένου να εδραιώσει και να ενισχύσει την προσπάθεια σαφήνειας και ενημέρωσης προς όφελος των πελατών, Ιταλών και αλλοδαπών, υφιστάμενων και δυνητικών.

Το Δικηγορικό Γραφείο Campanale είναι partner της Consulegis, μιας ένωσης εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών σε διάφορα πεδία του δικαίου, με έδρα στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου.

Κύριος στόχος της ένταξης στο δίκτυο αυτό είναι η παροχή κατάλληλης συνδρομής στους πελάτες που έχουν συμφέροντα και βρίσκονται ακόμη και εκτός της χώρας στην οποία έχουν την κύρια έδρα τους.

Εντός του iστότοπου αναφέρονται οι κυριότερους τομείς του δικαίου στους οποίους δραστηριοποιείται το Δικηγορικό Γραφείο Campanale.

Sede di Bari

Via Amendola, 172/C 70121

Tel. 080.5461657

fax. 080.5461675

Sede di Milano

Via dei Piatti, 11 - 20122

Tel. 02.89093239